Novela Zákoníku práce – 1. část – nejdůležitější novinky

Do Senátu míří novela Zákoníku práce. Po předpokládaném schválení a podpisu prezidentem by měla vejít v platnost k 1.9.2023. Jelikož pro zaměstnavatele přináší významné změny, pojďme se společně podívat na ty nejdůležitější.

Elektronické uzavíraní právních jednání

  • Dvoustranná právní jednání (Pracovní smlouva, DPP a DPČ a jejich změny nebo ukončení)

Bude možné uzavírat čistě elektronicky:

  • Zaměstnavatel bude povinen zaslat na vlastní elektronickou adresu zaměstnance (ne firemní), kterou mu zaměstnanec písemně sdělí
  • Zaměstnanec má 7 dní na to, aby se s dokumentem seznámil, během této lhůty od něj může písemně odstoupit, pokud plnění již nezačalo (např. už nenastoupil do práce – tato změna nemá za cíl nahradit zkušební dobu)
  • Jednostranná právní jednání (výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, mzdový výměr)

Je také možno poslat např. na email. Zpráva se považuje za doručenou dnem potvrzení převzetí (odpověď na email), pokud odpověď nepřijde, uplatní se fikce doručení (15denní lhůta)

TIP: Pokud chcete tento způsob doručování využívat, je vhodné při vzniku nového pracovního poměru (případně dodatečně stávajícím zaměstnancům) předložit k podpisu písemný souhlas s tímto způsobem doručování, kde zaměstnanec uvede i svou elektronickou adresu. V tomto dokumentu musí být informace o podmínkách elektronického doručování, včetně fikce (15-denní lhůta).

! Zaměstnavatel musí disponovat uznávaným elektronickým podpisem, zaměstnanec již ale nově ne.

Rozšířená informační povinnost

  • O právech a povinnostech, které vyplývají z pracovního poměru, ale nejsou uvedeny v pracovní smlouvě, bude nutné nově informovat zaměstnance písemně do 7 dnů (doteď lhůta do měsíce). Pokud dojde je změnám, informovat je nutno nejpozději v den nabytí účinnosti. 
  • Dochází zároveň k rozšíření okruhu informací, které zaměstnavatel musí předat: např. výměra dovolené, doba trvání a podmínky zkušební doby, postup při rozvázání pracovního poměru a údaje o výpovědních dobách, údaje o odborném rozvoji, pokud je zaměstnavatel nabízí, stanovená týdenní pracovní doba a způsob jejího rozvržení, rozsah práce přesčas, údaje o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné. Tyto informace mohou ovšem být poskytnuty jen pomocí odkazu na příslušný právní předpis.

! Tyto informace bude možné předat i elektronicky, za zachování podmínky, že si je zaměstnanec bude mít možnost sám stáhnout nebo vytisknout, a zaměstnavatel bude schopen doložit předání.

TIP:  Pokud všechny tyto informace nebudou součástí pracovní smlouvy, bylo by vhodné vytvořit např. jednotný informační dokument, který bude všem zaměstnancům předáván při nástupu do zaměstnání.

Home office

Významnou agendou, kterou novela Zákoníku práce řeší, he práce na dálku. Zde dochází k určitému zjednodušení a zpřehlednění pravidel, především v oblasti náhrad.

  • Dohoda o práci na dálku musí být uzavřena písemně. Tuto dohodu je možné písemně ukončit s 15-denní výpovědní lhůtou. Zákon nestanoví povinné náležitosti, nechává je na smluvních stranách.

TIP: V dohodě by bylo vhodné definovat např. místo výkonu, způsob komunikace, rozvrh pracovní doby, zadávání, kontrolu a evidence práce, BOZP, možnost vstupu na pracoviště

  • Zaměstnavatel je zaměstnanci povinen poskytnout náhradu nákladů spojených s prací na dálku. Tyto náhrady nesmějí být součástí mzdy nebo odměny z dohody.

Náklady je možné hradit jako:

  • Prokazatelně vzniklé v souvislosti s výkonem (opotřebení zařízení nebo jiných předmětů, výdaje za energie) – což je shodné se současnou praxí
  • Paušální náhrada za každou započatou hodinu práce ve výši 2,80 Kč – v této zákonné výši je částka osvobozena od daně. Paušální částka se bude pravidelně aktualizovat dle údajů od Českého statistického úřadu. Užití paušálu je dobrovolné, je možné zůstat u stávající praxe prokázaných výdajů

TIP: Způsob hrazení nákladů by bylo vhodné ošetřit vnitřní směrnicí

Pečující zaměstnanci

Zaměstnanci, kteří mají v péči dítě mladší 9 let, těhotné ženy, osoby dlouhodobě pečující o osobu se stupněm závislosti II a vyšším mohou písemně požádat o výkon práce na dálku nebo zkrácený pracovní úvazek. Zaměstnavatel není povinen žádosti vyhovět, toto zamítnutí je ale povinen písemně zdůvodnit. 

Velmi významné změny novela Zákoníku práce přináší také co se týče dohod mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Tyto změny podrobně rozebereme v příštím dílu.

Aktuality

Změny v dohodách o provedení práce

Co se změní od 1.7.2024 Zásadní novinkou, která nás od počátku července čeká, je spuštění povinnosti oznamování všech dohod o provedení práce u České správy sociálního zabezpečení –…

Změny v daních od 1.1.2024

Zákon č. 349/2023 Sb. – konsolidační balíček a daně z příjmu Novou významnou legislativou pro rok 2024 je zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v…

Zaměstnanecké benefity v roce 2024

Nepeněžní benefity, které jsou na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu i od odvodů zdravotního a sociálního pojištění, měly být původně úplně zrušeny. Od toho se upustilo,…