Krátký audit

Audity

V obecné rovině je cílem auditu nezávislá kontrola účetních, hospodářských nebo finančních transakcí a též kontrola interních mechanismů společnosti. Na konci každého auditu je pak jasné, jestli údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření v souladu s pravidly předepsanými českými nebo mezinárodními účetními předpisy.

Zjednodušeně řečeno, stanovenými procedurami ověřujeme, zda to, co je uvedeno v účetní závěrce, je správně, v souladu se zákonnými požadavky a že případné nesrovnalosti jsou v kontextu dané společnosti nevýznamné.

Ondřej Krátký

Ondřej Krátký
Statutární auditor, jednatel
Ondřej Krátký
Víťa Černý
Audit manager, jednatel
Víťa černý

Zákon o účetnictví ukládá některým subjektům povinnost nechat si ověřit účetní závěrku statutárním auditorem. Cílem povinného auditu je přitom získat vyjádření nezávislé osoby (statutárního auditora), že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o ekonomické situaci firmy. 

Účetní závěrka slouží jako důležitý zdroj informací pro dodavatele, odběratele, zaměstnance, potenciální investory, banky a samozřejmě pro majitele, kteří se na ni potřebují spolehnout. 

Reportingové balíčky zpravidla připravují dceřiné společnosti pro své mateřské firmy v zahraničí. Jako auditoři jsme schopní ověřit, že předkládaný reportingový balíček odpovídá mezinárodním účetním standardům IFRS či US GAAP, případně že je sestaven v souladu s účetním manuálem skupiny. 

Existuje celá řada dotací, ať už poskytovaných z českých veřejných financí nebo ze strukturálních fondů EU, u nichž se vyžaduje ověření nezávislým auditorem. Pravidelně se s nimi setkáváme u podnikatelských subjektů i neziskových organizací. Hlavním cílem auditu dotací je ujistit zadavatele, že byly dodrženy podmínky jejího udělení.

Také u neziskových organizací je audit proces, při němž ověřujeme, zda účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o ekonomické situaci organizace. Výsledky auditu předáváme – stejně jako v jiných případech – v auditní zprávě. Tu mohou organizace zveřejnit a dostát tak legislativním požadavkům a závazkům vůči dárcům či jiným zainteresovaným subjektům. 

Jako externí auditoři provádíme prověrky také na úrovní obcí, měst a krajů. Našim cílem je ověřit, že samosprávní celky nakládají s přidělenými prostředky v souladu s veřejným zájmem a nepřekračují právní rámec. Pokud je třeba, sledujeme i to, zda mají nastavené funkční kontrolní mechanismy, které brání plýtvání veřejných financí a případnému překračování zákona.

Díky internímu auditu získá vedení společnosti přehled, jak dobře či špatně jsou nastavené postupy, operace a kontrolní mechanismy v jejich firmě. Interní audit provádí specialisté, kteří sledují dodržování nastavených procesů, hodnotí potenciální rizika a ukazují na slabá místa.

Forenzní audit je speciální typ auditu, který se provádí s cílem odhalit finanční podvody nebo nezákonné aktivity ve firmách či organizacích. Jeho cílem je odhalit veškeré nepravosti, nesrovnalosti a nedovolené účetní, finanční a hospodářské aktivity. K forenznímu auditu se často přistupuje ve chvíli, kdy existuje podezření z korupce či zneužití finančních prostředků. 

Termín due dilligence bychom do češtiny přeložili jako náležitou pečlivost či hloubkovou kontrolu a na řadu přichází před navázáním určitého podnikatelského vztahu. Často se jedná o akvizici či kapitálovou investici. 

Takový typ auditu by měl zadavateli přinést velmi podrobné informace o tom, jak si stojí organizace, kterou chce koupit, s níž se chce spojit nebo do které chce investovat. V souvislosti s tím dochází k finanční, právní, operativní či personální analýze. To investorovi či kupujícímu umožňuje se rozhodnout, jestli na byznys kývnout nebo ne. 

Schéma auditu

1.

Plánování

Každý audit začíná plánováním. Nejdřív se seznámíme s tím, co vaše společnost dělá. Potom spolu naplánujeme termíny auditu, probereme a nastavíme vzájemnou spolupráci, a stanovíme si rozsah auditových prací.

krok 1
2.

Předaudit

V této fázi proběhne předběžný audit vaší společnosti. V rámci něho popíšeme a prozkoumáme finanční toky v nejvýznamnějších procesech a identifikujeme potenciální rizika. Také hodnotíme interní kontrolní mechanismy. Rovněž se věnujeme testování výsledovky za již uzavřenou část auditovaného období.

3.

Finální audit

Finální audit je klíčovou auditovou fází a spočívá v „testování čísel“ účetní závěrky. Laicky řečeno zjišťujeme, jestli čísla sedí a poskytují věrný a poctivý obraz o stavu společnosti. V této fázi provádíme tzv. testy spolehlivosti a testy zůstatků pro každou skupinu významných účtů. V praxi to pak znamená, že budeme provádět detailní datové analýzy, ověřovat faktury, smluvní dokumentaci a rovněž analyzovat vývoj společnosti jako celku.

4.

Finalizace

V poslední fázi připravíme auditorskou zprávu, která obsahuje výrok auditora. Rovněž můžeme sestavit závěrečný dopis pro vedení, kde uvádíme zjištění a názory auditora, nesrovnalosti (pokud existují) a doporučení pro zlepšení.