Změny v daních od 1.1.2024

Zákon č. 349/2023 Sb. – konsolidační balíček a daně z příjmu

Novou významnou legislativou pro rok 2024 je zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (tzv. „konsolidační balíček“).

Zákon mění více než sto právních předpisů. Rozsáhlé změny jsou v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde se velká část změn týká zdaňování příjmů fyzických osob.

Sazby daně z příjmů fyzických osob jsou v ČR 15 % a 23 %. Vyšší sazba daně se od roku 2024 uplatňuje při překročení 36násobku průměrné mzdy (do roku 2023 to byl 48násobek). Pro rok 2024 to je tedy částka 1.582.812 Kč. Měsíční záloha na daň ze závislé činnosti se vyšší sazbou daní nově již od hranice 131 901 Kč (3násobek průměrné mzdy).

Sazba daně z příjmů právnických osob se zvyšuje na 21 % a vztahuje se na všechna zdaňovací období po 1.1.2024.

Podle nové právní úpravy se uplatnění slevy na dani na manželku či manžela s vlastním ročním příjmem nižším než 68.000 Kč týká pouze poplatníků žijících ve společně hospodařící domácnosti s vyživovaným dítětem poplatníka do 3 let věku. Daňová sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) či zaplacené příspěvky odborům a daňová sleva na studenta jsou zrušeny.

Od roku 2024 se na vyjmenované nepeněžní zaměstnanecké benefity vztahuje úhrnný roční limit pro jejich osvobození ve výši poloviny průměrné mzdy, což je pro rok 2024 částka 21.983 Kč. Hodnota benefitů nad tento limit je považována za zdanitelný příjem zaměstnance s povinností odvodů sociálního a zdravotního pojištění. (Jedná se např. o příspěvky na kulturu, sport, rekreaci, zdravotní péči aj.). Generální finanční ředitelství vydalo v této souvislosti ke zdaňování benefitů Metodickou informaci (www.financnisprava.cz), kde se mj. zabývá také problematikou daňového režimu stravování zaměstnanců.

Příjem zaměstnance ve formě drobného občerstvení na pracovišti, jako forma vytváření pracovních podmínek, nadále nepodléhá zdanění. U příspěvků zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců je nastaven jednotný limit 48.000 Kč, jinak se právní úprava nemění.

V daňových výdajích/nákladech již nebude možné uplatnit jako propagační předmět tiché víno opatřené firemním logem.

Novelizované znění zavádí nový souhrnný limit osvobození na ostatní příjmy ve výši 50.000 Kč.

Zaměstnanci budou již v lednových mzdách hradit nově odvod na nemocenské pojištění ve výši 0,6 %. Pojistné na sociální zabezpečení pro zaměstnance tedy bude činit nově 7,1 %. Pro OSVČ, které hradí minimální odvody na sociální zabezpečení, činí minimální záloha, splatná již za leden 2024, pro hlavní činnost 3.852 Kč, pro vedlejší činnost 1.413 Kč.

Novela zákona upravuje také odvod sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění z dohod o provedení práce. Zde jsou však příslušná ustanovení účinná až od 1.7.2024, a dá se očekávat, že se jejich znění do účinnosti ještě upraví. Jsou zde upraveny dva limity pro vznik účasti na sociálním pojištění: buď 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele (pro rok 2024 jde o limit 10.991,75 Kč) nebo 40 % průměrné mzdy při souběhu více dohod u více zaměstnavatelů (pro rok 2024 se jedná o úhrnný limit cca 17.586,80 Kč).

Od roku 2024 je možné vyloučit ze základu daně nerealizované kurzové rozdíly, které doposud musely firmy zdaňovat. Zdaňovat se tento příjem bude až v období, kdy bude kurzový rozdíl realizován. Tento režim musí být oznámen správci daně.

Zdanění nepeněžitého příjmu zaměstnance u bezemisního osobního automobilu, který bude používán jak za pracovním účelem, tak i soukromým, činí nově 0,25 % ze vstupní ceny automobilu.

Od roku 2024 je maximální daňově uznatelná částka na pořízení osobního automobilu (kategorie M1) omezena na 2 mil. korun. Obdobně je to při pořízení automobilu na operativní či finanční leasing. V souvislosti s tím dochází také ke změně při uplatnění odpočtu DPH, kde je stanoven odpočet maximálně ve výši 420 tis. korun.

Změny v DPH

Od roku 2024 jsou aplikovány pouze dvě sazby DPH, a to základní 21 % a snížená 12 %. To povede k přeřazení některého zboží či služeb do jiné sazby. Např. u potravin, zdravotnických prostředků, nemovitostí pro sociální bydlení, stavebních prací u rodinných a bytových domů (z 15 % na 12 %), resp. ubytovací a stravovací služby, vodné a stočné, teplo, léky či vstupenky na sportovní a kulturní akce (z 10 % na 12 %), nebo nápoje či sběr, přeprava a ukládání komunálního odpadu (z 10 % nebo 15 % na 21 %).
Schválená novela zákona o dani z přidané hodnoty, která je součástí tzv. konsolidačního balíčku, ruší dvě snížené sazby daně z přidané hodnoty (15 % a 10 %) a od ledna 2024 zavádí pouze jednu sníženou sazbu DPH ve výši 12 %. V důsledku toho dochází k menším úpravám elektronického formuláře kontrolního hlášení a daňového hlášení k DPH, zejména týkajících se popisů vybraných položek. Tyto úpravy budou předmětem aktualizace vyhlášky č. 457/2020 Sb. Ve formuláři kontrolního hlášení nadále zůstanou pole pro tři sazby DPH, a to z důvodů možného uplatnění nároku na odpočet daně v zákonné tříleté lhůtě, vykazování oprav základu daně a výše daně, tak i například z důvodu možného podání kontrolního hlášení a následného kontrolního hlášení za období před novelou ZDPH účinnou od roku 2024. Změny vyvolané konsolidačním balíčkem nemají zásadní dopad ani do formuláře daňového hlášení k DPH. U formuláře budou upraveny pouze popisy u vybraných položek (řádků), samotné položky zůstanou beze změny.
Nové verze struktury XML elektronického formuláře kontrolního a daňového hlášení k DPH pro rok 2024 budou k dispozici na portálu „moje-dane.cz“ a na technické podpoře aplikací daňového portálu. Elektronický formulář souhrnného hlášení VIES včetně pokynů k jeho vyplnění zůstává pro rok 2024 beze změny.

Daň z nemovitosti a spotřební daň

Postupně se navyšuje spotřební daň z lihu a u tabákových výrobků. Tiché víno, medovina a cidery nebudou i nadále předmětem spotřební daně stejně jako doposud.

Sazby daně z nemovitých věcí vzrostou v průměru na 1,8 násobek stávajících sazeb. Veškerý příjem z daní z nemovitých věcí zůstane obcím. Zároveň dostávají obce větší pravomoc ve zdanění zemědělských pozemků. Nově se také zavádí inflační koeficient, který bude automaticky zvyšovat daň z nemovitých věcí o inflaci za předchozí období.

News

Novela českého zákona o DPH k 1. lednu 2025: Co se změní?

Od 1. ledna 2025 vstupuje v platnost novela českého zákona o DPH, která přináší několik významných změn. Tyto úpravy se dotknou nejen českých podnikatelů, ale i zahraničních subjektů….

Změny v dohodách o provedení práce

Co se změní od 1.7.2024 Zásadní novinkou, která nás od počátku července čeká, je spuštění povinnosti oznamování všech dohod o provedení práce u České správy sociálního zabezpečení –…

Zaměstnanecké benefity v roce 2024

Nepeněžní benefity, které jsou na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu i od odvodů zdravotního a sociálního pojištění, měly být původně úplně zrušeny. Od toho se upustilo,…